+420 605825049 kosinkov@seznam.cz

GDPR memorandum

Firma Olga Štrofová, se sídlem Boženy Němcové 67, Červený Kostelec, 549 41, IČ 17178975, osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto firmou, (dále jen ubytovatel), včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ubytovatelem.

Účely zpracování osobních údajů
Ubytovatel zpracovává osobní údaje klientů za těmito stanovenými účely zpracování osobních údajů:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek
 • splnění právní povinnosti (evidence místních poplatků)
 • ochrana majetku a osob

Právní základ pro zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme z důvodu splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců, který vyžaduje vést domovní knihu, do které ubytovatelé zapisují osobní údaje svých zahraničních hostů.
Pro zpracování osobních údajů v níže zmíněném rozsahu, který vyplývá z platné legislativy, tedy nemusíme mít souhlas svých klientů, protože provádíme zpracování stanovené zvláštním zákonem.

 Rozsah zpracovávaných osobních dat
Dle platné právní legislativy je povinností ubytovatele zpracovávat osobní údaje jak tuzemských tak zahraničních hostů v tomto rozsahu: 

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • dobu ubytování
 • účel pobytu
 • adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby

Zdroje osobních údajů
Ubytovatel získává osobní údaje od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy o ubytování.

Délka uchovávání osobních údajů
Evidenční knihu v souladu s platnou legislativou uchováváme po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Ubytovatele a jejích zaměstnanců na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Vaše práva
Máte následující práva vztahující se k vašim osobním údajům o vás zpracovávaných:

 • na přístup k osobním údajům(sdělení, které údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení) 
 • na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné
 • na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování
 • na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování
 • na přenositelnost
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Olga Štrofová, ubytovatel

Kde nás najdete

GPS 50.47667, 16.09505

Ubytování

Hotel Černý kůň

Boženy Němcové 67
Červený Kostelec
549 41
Czech republic

Kontakt

Olga Štrofová

kosinkov@seznam.cz 

tel.: 605 825 049

IČ 17178975

rezervujte si pobyt ještě dnes