+420 605825049 kosinkov@seznam.cz

Ubytovací řád

„HOTEL ČERNÝ KŮŇ“

 

Tento ubytovací řád obsahuje všeobecné podmínky poskytování ubytovacích a souvisejících služeb v ubytovacím zařízení „HOTEL ČERNÝ KŮŇ“ se sídlem v Červeném Kostelci, Boženy Němcové 67.

 1. Penzion ubytuje hosta, který se řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host příslušnému zaměstnanci penzionu svůj občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti.
 2. Host po přihlášení k pobytu obdrží klíč od pokoje. Od tohoto okamžiku má do pokoje přístup pouze host (hosté). Přístup zaměstnanců penzionu do pronajatého pokoje je omezen pouze na nutný úklid.
 3. Host ani ubytovatel nejsou oprávněni umožnit užívat pokoje jiným osobám.
 4. Host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 posledního dne ubytování a odevzdá klíč ubytovatelce nebo na domluvené místo k tomu určené. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu penzion účtovat pobyt i za následující den.
 5. V době od 22:00 do 6:00 host dodržuje noční klid.
 6. Psi, kočky a jiná zvířata mohou být v penzionu umístěna pouze se souhlasem ubytovatelky. Při umístění zvířat v pokoji je účtován poplatek. Zvířata nesmí zůstat bez dozoru hosta na pokoji ani v jiných prostorách penzionu. Za škody způsobené zvířaty, odpovídají jejich majitelé.
 7. V pokoji nebo společných prostorech penzionu není dovoleno bez souhlasu majitelky přemísťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 8. V penzionu není dovoleno hostům používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně, nabíječek pro mobilní telefony, notebooky, tablety, fotoaparáty a podobná zařízení, to vše za předpokladu, že tyto spotřebiče splňují všechny potřebné normy a nemají žádnou technickou vadu.
 9. Veškeré vybavení penzionu je oprávněn užívat pouze platící host.
 10. Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout, zavřít okna a dveře, zkontrolovat, zda neteče z kohoutků voda a uzamknout pokoj. V případě jakékoliv poruchy, nahlásit tuto poruchu majitelce.
 11. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12-ti let bez dozoru dospělých v pokoji nebo ostatních prostorách penzionu. Za škody, které děti bez dozoru způsobí, jsou odpovědni jejich zákonní zástupci, resp. osoby, které nad nimi měly vykonávat dohled.
 12. V případě ztráty klíče od pokoje je host povinen ztrátu neprodleně ohlásit majitelce a uhradit vzniklé náklady spojené se ztrátou klíče.
 13. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů.
 14. Penzion poskytuje ubytovaným občanům služby v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 15. Host provede platbu za celý objednaný pobyt neprodleně po příjezdu hotově nebo platební kartou. Kdo neuhradí pobyt, nebo nepředloží platné doklady, nemůže být ubytován.
 16. Ve všech prostorách hotelu je zakázáno kouření.
 17. V případě vzniku požáru je host povinen řídit se požárním řádem a neprodleně přivolat pomoc pohotovostních služeb.
 18. Každý host je povinen dávat si pozor na svoje cenné věci. Majitelka penzionu není zodpovědná za ztrátu cenných předmětů, peněz a dalších hodnotných věcí nepřiměřených povaze ubytování.
 19. Ceny jsou účtovány dle platného ceníku zveřejněném na informační nástěnce na chodbě penzionu nebo na hotelcernykun.cz .
 20. Host se zaplacením pobytu zavazuje dodržovat tento provozní řád. Host si může po dohodě s majitelkou prodloužit délku pobytu, je-li to s ohledem na kapacitu možné. V případě předčasného ukončení pobytu ze strany hosta nemá tento host nárok na vrácení peněz.

 

Platnost od 1. 7. 2022

 

Červený Kostelec
Kde nás najdete

GPS 50.47667, 16.09505

Ubytování

Hotel Černý kůň

Boženy Němcové 67
Červený Kostelec
549 41
Czech republic

Kontakt

Olga Štrofová

kosinkov@seznam.cz 

tel.: 605 825 049

IČ 17178975

rezervujte si pobyt ještě dnes